متفرقه

قیمت متفرقه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
نئو پنتیل گلایکل NPG متفرقه 1000 تهران پتروشیمی بندر امام
مونو پروپیلین گلیکول Mpg متفرقه درب کارخانه پتروشیمی مارون
متیلن کلراید متفرقه تهران پتروشیمی بندر امام
مالئیک انیدرید متفرقه
تیتان متفرقه
بیسفنول آ BPA متفرقه
بوتیل اکریلات متفرقه