استر ها

قیمت استر ها
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
متیل استات 85% و 99% استر ها 27,000.00 تومان 29,000.00 تومان
ایزوبوتیل استات استر ها 67,600.00 تومان 62,000.00 تومان
اتیل استات استر ها 63,300.00 تومان 59,000.00 تومان