اتر ها

قیمت اتر ها
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت آزاد قیمت پتروشیمی عملیات بیشتر
بوتیل گلایکل اتر ها 180 شورآباد مترون 87,500.00 تومان 76,000.00 تومان
مونو اتیل گلایکول MEG اتر ها
دی اتیل گلایکول DEG اتر ها