در جستجوی:

نام نوع وزن محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
نئو پنتیل گلایکل NPG متفرقه 1000 تهران پتروشیمی بندر امام 0 تومان
مونو پروپیلین گلیکول Mpg متفرقه درب کارخانه پتروشیمی مارون 16,200 تومان
متیلن کلراید متفرقه تهران پتروشیمی بندر امام 0 تومان
مالئیک انیدرید متفرقه 0 تومان
تیتان متفرقه 0 تومان
بیسفنول آ BPA متفرقه 0 تومان
بوتیل اکریلات متفرقه 0 تومان
زایلین مخلوط هیدروکربن های آروماتیک 25 تن درب کارخانه پتروشیمی اصفهان 337,268 تومان
تولوئن هیدروکربن های آروماتیک 25 تن درب کارخانه پتروشیمی اصفهان 391,591 تومان
استایرن هیدروکربن های آروماتیک 409,443 تومان
حلال 402 هیدروکربن های الفاتیک 30000 درب کارخانه پتروشیمی تبریز 239,817 تومان
حلال 410 هیدروکربن های الفاتیک 30000 درب کارخانه پتروشیمی اصفهان 226,380 تومان
استون کتون ها 0 تومان
متیل اتیل کتون MEK کتون ها 0 تومان
مونو اتانول آمین MEA الکل ها 433,011 تومان
متانول الکل ها 25000 درب کارخانه پتروشیمی کاوه 89,062 تومان